Pembahasan TWK Subtes UUD 1945 #1

 1. PEMBAHASAN

Rangkaian isi dan makna yang terkandung pada setiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara. Thun Indonesia (pembukaan UUD alinea I, II, dan III)

b. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (pembukaan UUD alinea IV) 

JAWABAN: C


2. PEMBAHASAN

Hubungan kausal merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945, sedangkan organis artinya batang tubuh dan pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan.

Jadi, yang termasuk hubungan kausal organis pada UUD 1945 adalah alinea ke-IV.

JAWABAN: D


3. PEMBAHASAN

Makna yang terkandung pada pembukaan UUD 1945, antara lain:

a) Alinea pertama adalah suatu penga kuan hak asasi kebebasan atau kemer. dekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.

b) Alinea kedua adalah pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa keadilan dan pengakuan asasi yung yang berupa kesejahteraan. ekonomi kemakmuran dan

c) Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa.

d) Alinea keempat memuat tentang tujuan negara.

JAWABAN: B


4. PEMBAHASAN

Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persa maan derajat manusia yang dicantumkan. sebagai hak dan kewajiban warga negara, antara lain:

a) Setiap warga negara memiliki kedu dukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).

b) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).

c) Kebebasan berserikat, berpendapat, dan berpolitik (pasal 28).

d) Kebebasan untuk memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan (pasal 29 ayat 1).

JAWABAN: A


5. PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

JAWABAN: B


6. PEMBAHASAN

BPK-RI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (setelah amandemen) sekarang diatur dalam Bab tersendiri, yakni Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berisi tiga pasal dan berisi tujuh ayat, yakni pasal 23E yang berisi tiga ayat, pasal 23F yang berisi dua ayat, dan pasal 23G yang berisi dua ayat.

JAWABAN: D


7. PEMBAHASAN

Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut ini beberapa pasal penjabaran sila-sila dalam Pancasila, antara lain:

a) Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 (UUD 1945 amandemen)

b) Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia.

c) Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, dan pasal 36 UUD 1945 

d) Sila keempat, dijabarkan pada pasal 2 sampai dengan 24 UUD 1945 

e) Sila kelima, dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945

JAWABAN: B


8. PEMBAHASAN

Pasal UUD 1945 yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, antara lain:

a) Pasal 33 ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh on negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat."

b) Pasal 34

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

JAWABAN: E


9. PEMBAHASAN

Hubungan antara Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 secara formal, antara lain:

a) Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

b) Bahwa Pembukaan UUD 1945 berda sarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.

c) Pembukaan UUD 1945 memiliki kedu dukan dan fungsi selain mukadimah.

d) Pancasila memiliki hakikat, sifat, dan kedudukan sebagai dasar kelangsungan hidup negara.

e) Pancasila sebagai inti dari pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat serta tidak berubah dan melekat dalam kelangsungan hidup negara.

Jadi, yang bukan merupakan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 secara formal adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

JAWABAN: E


10. PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

a) Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci

b) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bagi negara Indonesia.

c) Pembukaan Undang-Undang Dasar 31945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.

d) Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan, dan adanya hukum etis atau hukum moral.

Jadi, yang bukan merupakan kedudukan hakiki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat serta tidak berubah dan melekat kepada kepribadian hidup bangsa.

JAWABAN: E